ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಬರಹ

0
4

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿಸುವ ಯತ್ನವಾಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ನೊಂದವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.